OBECNÉ PODMÍNKY REKLAMACE

• Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

• Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností: 1. Na e-mailovou adresu reklamace@kava-praha.cz. 2. Poštou na adresu prodávajícího 3. Osobním doručením Kupující je povinen uvést: 1. Číslo objednávky 2. Co nejvýstižnější popis závad 3. Fotografie poškození, pokud je to možné 4. Doložit doklad o zakoupení věci

• V případě, že kupující nedodá prodávajícímu dostatečné podklady či informace pro posouzení reklamace, především podklady uvedené v předchozím bodě tohoto reklamačního řádu, není prodávající schopen reklamaci posoudit ani o ní rozhodnout. Po dobu prodlení kupujícího s dodáním chybějících podkladů neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené tímto reklamačním řádem.

• V případě dodání nedostatečných podkladů nebo informací pro posouzení reklamace je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů, od uplatnění reklamace kupujícím kupujícího informovat o nutnosti doložení dalších podkladů nebo informací.

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

• Kupující doručí na vlastní náklady i riziko reklamovaný výrobek na adresu prodejce. Zboží musí být v úplném stavu. Kupující je povinen zboží vhodně zabalit, aby nedošlo během přepravy k jeho poškození (krabice, polstrování, igelit atd.). V případě, že zboží je nedostatečně zabaleno kupující odpovídá za vzniklé vady na reklamovaném zboží během přepravy. Ke každé položce je kupující povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodejce a uvést přesný popis závad a četnost výskytu.

• Prodávající rozhodne o reklamaci do ihned, ve složitějších případech nejpozději do 7 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, nebo telefonicky, pokud se s kupujícím nedohodne jinak

• Prodávající je povinen kupujícímu vydat bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující uplatnil právo z vadného plnění, písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

• Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

• Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

• Reklamace je za vyřízenou považována okamžikem, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího. Jakmile je reklamace vyřízena má kupující povinnosti si zboží vyzvednout. V opačném případě je prodávající oprávněn si účtovat poplatek za uskladnění.

• Prodejce po vyřízení reklamace vyzve kupujícího k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko kupujícího zpět. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením atd.). Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoliv za taxi službu).

• Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.