Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www. kava-praha.cz

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP”) společnosti Simona Baladová, SiBa, IČ: 44299656, DIČ CZ6651110334, se sídlem Rubešova 4, 120 00 Praha 2, (dále jen „prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách umístněných na internetové adrese www.kava-praha.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webových stránek (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, tedy fyzická osoba která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující, který spotřebitelem není, tedy právnická osoba a fyzická osoba, která kupuje zboží za účelem svého podnikání.

1.3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

1.4. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce, prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího nebo smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí vždy ve vztahu ke konkrétní zemi, kam je zboží doručováno.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit a závazně objednat“ na stránce s přehledem – souhrnem objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy.

2.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.10. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu či VOP.

2.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.12. Odesláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní obchodu kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Jakékoliv úpravy těchto VOP, reklamačního řádu či jiných podmínek kupní smlouvy ze strany kupujícího, musí být prodávajícím samostatně potvrzeny - za jejich přijetí prodávajícím se nepovažuje automatické potvrzení příjetí objednávky zaslané kupujícímu.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené automaticky na webové stránce společně s první objednávkou může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží, prohlížet historii svých objednávek a měnit své údaje v rámci uživatelského účtu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, přičemž je heslo na straně prodávajícího bezpečně šifrováno tak, aby jej nebylo možné odhalit ani třetí stranou, ani samotným prodávajícím. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).

3.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.6.Osobní údaje, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s přihlédnutím k nové normě platné od 25.5.2018 - (EU) 2016/679  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Podrobnosti naleznete na našem webu: www.kava-praha.cz/gdpr

3.7. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo ) v databázi prodávajícího.na dobu neurčitou.

3.8. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.

3.9. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými v procesu objednávky webového rozhraní obchodu.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v tištěné podobě společně se zbožím, přičemž volba způsobu zaslání je na prodávajícím.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Způsob doručení zboží je kupujícím zvolen prostřednictvím objednávkového formuláře webového rozhraní obchodu.

5.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího mimo standardní způsoby nabízené prodávajícím ve webovém rozhraní obchodu, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.4. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s uskladněním, případně vrácením zásilky zpět prodávajícímu, a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Na případnou pozdější reklamaci, týkající se porušení obalu zásilky neoznámenou přepravci při převzetí zboží, nemusí být brán zřetel.

5.6. Objednané zboží je prodávajícím expedováno kupujícímu zpravidla následující pracovní den po objednání. V případě platby bezhotovostním převodem je zboží expedováno až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Tato pravidla se uplatní, pokud není ve webovém rozhraní uvedeno jinak, či kupující a prodávající se nedohodnou na jiném postupu.

5.7. Prodávající se zavazuje po dobu 7 dnů od přijetí objednávky rezervovat objednané zboží pro kupujícího, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak. Jestliže nebude v této lhůtě objednávka uhrazena nebo zboží vyzvednuto, prodávající může nabídnout objednané zboží k dalšímu prodeji. 5.8. U objednávek s osobním odběrem na prodejně, je zboží rezervováno 7 pracovních dnů ode dne objednání. Na žádost kupujícího, lze tuto dobu na základě telefonické či písemné dohody prodloužit dle požadavku.

6. PRÁVO KUPUJÍCÍHO ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. V případě, že je smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo od uzavřené smlouvy v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. Toto ustanovení se nevztahuje na kupujícího, který neuzavírá kupní smlouvu jako spotřebitel, ale jako právnická osoba anebo fyzická osoba v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

6.2. Kupující bere na vědomí, že nelze dle § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: o o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil kupující, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, o o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, o o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupující nebo pro jeho osobu, o o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, o o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o o dodávce novin, periodik nebo časopisů, o o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, o uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo o o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil kupující, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

6.3. V případě kupujícího, který není spotřebitelem, řídí se odstoupení od smlouvy ustanovením § 2001 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku.

7. POSTUP V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy a uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. (Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo v provozovně.) Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@kava-praha.cz.

7.2. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak.

7.3. Pokud kupující odstupuje od smlouvy po převzetí zboží, zavazuje se neprodleně po odstoupení od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, zaslat zboží zpět na adresu prodejce, přičemž prodejce ihned posoudí stav vráceného zboží. Kupující je povinen zboží vhodně zabalit, aby nedošlo během přepravy k jeho poškození (krabice, polstrování, igelit atd.). V případě, že zboží je nedostatečně zabaleno kupující odpovídá za vzniklé vady během přepravy. S vrácením platby dle předchozího odstavce je prodávající oprávněn posečkat do té doby, než vrácené zboží obdrží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodávajícímu v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů).

7.4. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody. Kupující je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

8. PRÁVO PRODÁVAJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě objednávky zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“/ Není skladem / Skladem u dodavatele a v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny na účet.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady jsou upraveny v reklamačním řádu prodávajícího.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.

10.2. Objednávka kupujícího je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

10.3. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

10.4. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

10.5. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

10.6. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@kava-praha.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2014. Reklamační řád Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

11. OBECNÉ PODMÍNKY REKLAMACE

• Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

• Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností: 1. Na e-mailovou adresu reklamace@kava-praha.cz. 2. Poštou na adresu prodávajícího 3. Osobním doručením Kupující je povinen uvést: 1. Číslo objednávky 2. Co nejvýstižnější popis závad 3. Fotografie poškození, pokud je to možné 4. Doložit doklad o zakoupení věci

• V případě, že kupující nedodá prodávajícímu dostatečné podklady či informace pro posouzení reklamace, především podklady uvedené v předchozím bodě tohoto reklamačního řádu, není prodávající schopen reklamaci posoudit ani o ní rozhodnout. Po dobu prodlení kupujícího s dodáním chybějících podkladů neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené tímto reklamačním řádem.

• V případě dodání nedostatečných podkladů nebo informací pro posouzení reklamace je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů, od uplatnění reklamace kupujícím kupujícího informovat o nutnosti doložení dalších podkladů nebo informací.

12. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

• Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

• Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

• Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

• Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupující působilo značné obtíže.

• Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. • Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

• Kupující, který není spotřebitelem, tj. při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je oprávněn uplatnit právo z vady zboží v době 12 měsíců od převzetí.

• Pokud práva z odpovědnosti za vady nejsou uplatněna v záruční době, resp. v době pro uplatnění práva z vad, stávají se nevymahatelnými.

• Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

13. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

• Kupující doručí na vlastní náklady i riziko reklamovaný výrobek na adresu prodejce. Zboží musí být v úplném stavu. Kupující je povinen zboží vhodně zabalit, aby nedošlo během přepravy k jeho poškození (krabice, polstrování, igelit atd.). V případě, že zboží je nedostatečně zabaleno kupující odpovídá za vzniklé vady na reklamovaném zboží během přepravy. Ke každé položce je kupující povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodejce a uvést přesný popis závad a četnost výskytu.

• Prodávající rozhodne o reklamaci do ihned, ve složitějších případech nejpozději do 7 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, nebo telefonicky, pokud se s kupujícím nedohodne jinak

• Prodávající je povinen kupujícímu vydat bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující uplatnil právo z vadného plnění, písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

• Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

• Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

• Reklamace je za vyřízenou považována okamžikem, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího. Jakmile je reklamace vyřízena má kupující povinnosti si zboží vyzvednout. V opačném případě je prodávající oprávněn si účtovat poplatek za uskladnění.

• Prodejce po vyřízení reklamace vyzve kupujícího k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko kupujícího zpět. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením atd.). Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoliv za taxi službu).

• Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.